POTRZEBUJESZ POMOCY?
Hotline: +49 (0) 24 52 / 9 57 46 61
MÓWIMY W JĘZYKU NIEMIECKIM, ANGIELSKIM I FRANCUSKIM

***Płacimy za ciebie pocztą przy zamówieniu online

Niemcy: ....................................... od 100 € UE: ............................................... od 200 € Europa: ........................................ od 300 € Świat: .......................................... od 500 € .

Wybierz model:

Prawo odstąpienia od umowy dla konsumenta
(Konsumentem jest każda osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej w celach, które nie mogą być w przeważającym stopniu przypisane ani jej działalności gospodarczej ani niezależnej działalności zawodowej).


Pouczenie o odstąpieniu od umowy

Prawo odstąpienia od umowy
Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wynosi 14 dni od dnia,


- w którym weszli Państwo w posiadanie towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie towarów, jeżeli zamówili Państwo jeden lub kilka towarów w ramach jednego zamówienia i jest on/są one dostarczane w ramach jednej wysyłki;

- w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniego z towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniego z towarów, jeżeli zamówili Państwo w ramach jednego zamówienia wiele towarów i są one dostarczane osobno;

- w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części, jeżeli zamówili Państwo towar, który dostarczany jest partiami lub w częściach;

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Eric Frenken & Anke Verheyen GbR, Industriestr. 9c, 52525 Heinsberg, numer telefonu: +49(2452)95746-61, numer fax: +49(2452)95746-68, adres e-mail: info@123ignition.de) w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym otrzymaliśmy informację o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.


Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towarów lub do czasu dostarczenia nam dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam towary , niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości towarów wynikające z korzystania z nich w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów.

Wyłączenie lub wygaśnięcie prawa odstąpienia

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku umów:
  • o dostarczenie towarów nieprefabrykowanych, dla których wyprodukowania istotny jest indywidualny wybór i specyfikacja konsumenta lub towarów, które jednoznacznie dostosowane są do zindywidualizowanych potrzeb konsumenta;
  • o dostarczenie towarów, ulegających szybkiemu zepsuciu lub mających krótki termin przydatności do użycia;
  • o dostarczenie napojów alkoholowych, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni od zawarcia umowy i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  • o dostarczanie gazet, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
Prawo odstąpienia wygasa przedwcześnie w przypadku umów:
  • o dostarczenie zapieczętowanych towarów, które ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych nie nadają się do zwrotu, jeżeli zapieczętowanie zostało usunięte po dostarczeniu;
  • o dostarczenie towarów, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • o dostarczenie nagrań dźwiękowych lub wizualnych albo programów komputerowych dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli zapieczętowanie zostało usunięte po dostarczeniu.

____________________________________________________________________________________
                         
Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

- Adresat: Eric Frenken & Anke Verheyen GbR, Industriestr. 9c, 52525 Heinsberg, numer fax: +49(2452)95746-68, adres e-mail: info@123ignition.de :

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów(*) /o świadczenie następującej
usługi(*)

- Data zamówienia(*)/odbioru(*)

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.
 


 
Prawo do odstąpienia od umowy dla konsumenta
(Konsumentem jest każda osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej w celach, które nie mogą być w przeważającym stopniu przypisane ani jej działalności gospodarczej ani niezależnej działalności zawodowej.)


Pouczenie o odstąpieniu od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy
Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakichkolwiek przyczyn.
Okres do odstąpienia od umowy wynosi 14 dni licząc od dnia zawarcia umowy.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Eric Frenken & Anke Verheyen GbR, Industriestr. 9c, 52525 Heinsberg, numer telefonu: 0245295746-61, numer fax: +49(2452)95746-68, adres e-mail: info@123ignition.de) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). W tym celu mogą Państwo skorzystać z dołączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.


Aby dochować terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostawy (z wyjatkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostawy innego, niż najtańszy standardowy sposób dostawy oferowany przez nas) niezwłocznie i nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o decyzji odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrot płatności dokonamy przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został przez Państwa użyty w celu dokonania pierwotnej transakcji, chyba że zostało z Państwem ustalone odrębne rozwiązanie; w żadnym przypadku nie bedą Państwo obciążeni jakimikolwiek kosztami związanymi z tym zwrotem.


Jeżeli wykonanie usług ma się rozpocząć na wyraźną prośbę z Państwa strony podczas trwania terminu odstąpienia od umowy, to są Państwo zobąwiazani do zapłaty stosownej kwoty za świadczenia wykonane do chwili poinformowania nas o fakcie odstąpienia od niniejszej umowy. Kwota ta jest obliczana w zestawieniu z całokształtem świadczenia przewidzianego przez umowę.

Podstawy wygaśnięcia

Prawo do odstąpienia od umowy świadczenia usług wygasa jeśli usługa została w pełni wykona przez przedsiębiorcę i przedsiębiorca rozpoczął wykonanie świadczenia usługi dopiero po tym jak konsument wyraził na to wyraźną zgodę i jednocześnie potwierdził, iż wie o utracie prawa do odstąpienia od umowy jeśli przedsiębiorca w pełni wykona swoje zobowiazania płynące z zawartej umowy.______________________________________________________________________________________________________

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(Formularz ten należy wypełnić i odesłać do nas tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy.)

- Do Eric Frenken & Anke Verheyen GbR, Industriestr. 9c, 52525 Heinsberg , numer fax: +49(2452)95746-68 , adres e-mail: info@123ignition.de

Niniejszym odstępuję / emy (*) od zawartej przeze mnie / przez nas umowy kupna następujących produktów (*)/
umowy świadczenia następujacej usługi (*)

- zamówionych / zamówionej w dniu (*)/ otrzymanych w dniu/ otrzymanej w dniu (*)

- nazwisko konsumenta(-ów)
- adres konsumenta(-ów)
- podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
- data

(*) – niepotrzebne skreślić.